Auteursrecht en databankenrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht dan wel databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij Interactieve Partij Nederland en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Interactieve Partij Nederland en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van Interactieve Partij Nederland

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op de site van Interactieve Partij Nederland. Hieronder valt ook deep linking, waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de site van Interactieve Partij Nederland verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van de site van Interactieve Partij Nederland in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de "look and feel" van de site van Interactieve Partij Nederland wordt aangetast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan info@interactievepartijnederland.nl